Informācija akcionāriem

Informācija akcionāriem

Akcionāru jautājumu un atbilžu apkopojums

1) Kas ir mainījies pēc 19.02.2021 AS Grindeks akciju izslēgšanas no biržas?

Akciju izslēgšana no biržas nozīmē vienīgi to, ka AS Grindeks akcijas vairs nav iespējams pirkt un pārdot biržā, kā arī aktuālās ziņas par AS Grindeks vairs netiek publicētas biržas mājaslapā. Akciju tirdzniecību joprojām var veikt privātos darījumos. Informācija par uzņēmumu tiek izvietota AS Grindeks mājaslapā https://www.grindeks.com

2) Kam var pārdot AS Grindeks akcijas?

Akcijas ir iespējams pārdot privātos darījumos jebkuram interesentam, kuram ir vērtspapīru konts, pusēm vienojoties par darījuma summu un citiem nosacījumiem.

3) Kāda ir akciju cena?

Saskaņā ar AS Grindeks statūtiem, vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1.40. Darījuma cenu puses noteic vienošanās ceļā.

4) Kur var apskatīt informāciju par AS Grindeks, kas publicēta biržā?

Ar visu informāciju, kas publicēta biržā par AS Grindeks līdz 19.02.2021, var aplūkot pēc adreses: https://nasdaqbaltic.com/statistics/lv/instrument/LV0000100659/trading?date=2021-02-19

5) Vai tiks maksātas dividendes?

Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu lēmuma pieņemšana par dividenžu izmaksu atrodas akcionāru sapulces kompetencē, kura par to lemj akcionāru sapulcē. Informāciju par akcionāru sapulcēm var iegūt AS Grindeks mājaslapā https://www.grindeks.com, kā arī aicinājumi uz akcionāru sapulcēm tiek izvietoti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā.

6) Vai AS Grindeks var atpirkt akcijas?

Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu AS Grindeks ir aizliegts pirkt savas akcijas.

7) Vai AS Grindeks plāno atgriezties biržā?

Šobrīd nav šāda lēmuma.

8) Kam uzdot jautājumus saistībā ar AS Grindeks akcijām?

Lūdzu sekot līdzi aktuālajai informācijai AS Grindeks mājaslapā https://www.grindeks.com, kas varētu sniegt atbildes uz visiem radušajiem jautājumiem, neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pasta adresi [email protected].

9) Kāpēc no vērtspapīru konta ir pazudušas AS Grindeks akcijas?

22.06.2021 kārtējā AS Grindeks akcionāru sapulcē tika nolemts veikt AS Grindeks statūtu grozījumus, nomainot akciju formu no dematerializētajām uzrādītāja akcijām uz vārda akcijām papīra formā. Statūtu grozījumi ir reģistrēti Uzņēmumu reģistrā un spēkā stājās no 16.08.2021. Lai nodotu akcionāru reģistru AS Grindeks valdei, akcijas finanšu instrumentu kontos ir dzēstas.

10) Ko nozīmē AS Grindeks akcionāram akciju formas maiņa?

AS Grindeks akciju “pazušana” no akcionāru finanšu instrumentu kontiem nenozīmē īpašuma tiesību uz akcijām zaudēšanu. Atbilstoši Komerclikumam turpmāk akcionāru reģistru ved AS Grindeks valde un akcijas vairs netiek uzskaitītas akcionāru finanšu instrumentu kontos. Īpašuma tiesību pierādījums uz vārda akcijām ir ieraksts akcionāru reģistrā. Uz rakstiska iesnieguma pamata akcionāriem ir tiesības saņemt dokumentālu apliecinājumu no AS Grindeks par akcionāra īpašumtiesībām uz tam piederošajām akcijām (izrakstu no akcionāru reģistra un/vai papīra formas vārda akciju apliecību).

11) Kā rīkoties, ja akcijas ir nepieciešams atsavināt?

Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma 238. pantā noteikto, papīra formas vārda akcijas atsavināmas, izdarot uz tām nodošanas uzrakstu (indosamentu). Vārda akcijas ieguvējs paziņo par akcijas iegūšanu AS Grindeks, iesniedzot pieteikumu un uzrādot papīra formas vārda akciju ar nodošanas uzrakstu (indosamentu). Par to tiek izdarīts ieraksts akcionāru reģistrā, kur norāda jaunā ieguvēja datus un citu likumā noteikto informāciju.

12) Ko būtu ieteicams izdarīt akcionāram, lai turpmāk ērtāk saņemtu no AS Grindeks informāciju un dividendes (ja tādas akcionāri lems izmaksāt)?

AS Grindeks akcionāriem būtu ieteicams aktualizēt savus datus, iesniedzot par to AS Grindeks akcionāra datu aktualizācijas anketu, aizpildot tajā norādīto informāciju.
Pretējā gadījumā AS Grindeks rīcībā nebūs akcionāru bankas kontu dividenžu izmaksai uz tiem, kā arī dažādu pasta adrešu dēļ var līdz akcionāram nenonākt tiem adresēti no AS Grindeks paziņojumi.

magnifiercrossmenu